Stanovy spolku

Mladý mykolog, z. s.

Čl. I

Název a sídlo

Mladý mykolog, z. s. (dále jen „spolek“) mají své sídlo v Plzni, na adrese Úslavská 1815/49, Východní předměstí, PSČ 326 00.

Čl. II

Účel spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci ochrany přírody a krajiny k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

 

Základními účely spolku jsou:

a) ochrana přírody a krajiny

b) poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb v oblasti ochrany životního prostředí a mykologie

c) odborná pomoc občanům v oblasti mykologie a ochrany životního prostředí

d) publikační činnost, vydávání publikací spojených s danou problematikou

e) podpora vzniku informačních systému pro občany, snaha o zjednodušení přístupu k informacím pro občany v oboru mykologie a ochrany životního prostředí

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a) praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty,

b) organizování kampaní a petičních akcí na ochranu přírody,

c) pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře),

d) účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.

e) mykologický průzkum

f) pořádání mykologických přednášek a výstav

g) poradenství a určování v oboru mykologie

h) výzkumu a vzdělávání v oblasti mykologie

i) zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví,

Čl. IV

Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
 2. Člen spolku má právo:

  a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

  b) volit předsedu spolku,

  c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

  d) podílet se na praktické činnosti spolku.

 3. Člen spolku má povinnost:

  a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

  b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

  c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

 4. Členství ve spolku zaniká:

  a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,

  b) úmrtím člena,

  c) zánikem spolku,

  d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy,

  případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 5. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
 6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) členská schůze,

b) předseda.

Čl. VI

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

  a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

  b) volí předsedu a odvolává jej,

  c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok

  d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

  e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

  f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

  g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

  h) rozhoduje o provozování kanceláře spolku,

  i) rozhoduje o zániku spolku.

 2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
 4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 6. Záležitost, která nebyla začazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. VII

Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.
 2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.
 3. Předseda je povinen:

a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,

b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,

d) jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

Čl. VIII

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

Účinnost od 30.11. 2015